Geachte bezoeker


 

Door uw bezoek aan deze website van Zakenkantoor V&C BVBA verder te zetten, bevestigt u kennis genomen te hebben van de navolgende disclaimer:

Zakenkantoor V&C bvba kan, behoudens een eigen bedrieglijke of opzettelijke fout, ongeacht de oorzaak, niet aansprakelijk gesteld worden voor enige technische moeilijkheden die de bezoeker van deze website zou kunnen hebben, zoals onder meer doch niet uitsluitend bugs, virussen, eigen software en hardware,Ö
Zakenkantoor V&C bvba behoudt zicht tevens het recht voor om op elke moment en zonder voorafgaande waarschuwing, de toegang tot haar website te onderbreken in geval van risico op misbruik of fraude, om onderhoudswerken uit te voeren of om verbeteringen of wijzigingen aan de website aan te brengen.
Hoewel deze website met de grootste zorg is samengesteld en geregeld wordt bijgewerkt, kunnen wij echter niet garanderen dat deze steeds volledig en actueel is.
De inlichtingen die voorkomen op deze website, worden u uitsluitend ten informatieve titel verstrekt en volledig kosteloos toevertrouwd. Geen enkel element op de website bevat het aanbod, noch de daadwerkelijke levering van enige verzekerings- of beleggings- of kredietdienst. Geen enkel fiscaal of juridisch advies, noch enig ander advies van welke aard dan ook wordt bij deze geleverd.
Zakenkantoor V&C kan niet aansprakelijk worden gesteld, noch wettelijk noch contractueel, voor de schade die zou kunnen gelopen worden ingevolge het gebruik van de website en / of zij de inhoud.
Er worden linken gelegd naar andere websites, deze hebben enkel tot doel de bezoeker zijn verkeer op het internet naar de betrokken websites te vergemakkelijken. Zakenkantoor V&C biedt geen enkele garantie, wat betreft de websites en de inhoud ervan, noch de toegang tot deze verschillende websites of het welslagen van een link.
Alle intellectuele rechten met betrekking tot deze website, inhoud, gegevens, vorm, informatie, merken, logoís en beelden die erop voorkomen behoren toe aan onszelf of aan derden die ons toegestaan hebben ervan gebruik te maken. Het is de bezoeker dan ook verboden de website of enig element ervan geheel of gedeeltelijk te kopiŽren of te gebruiken op welke wijze dan ook, tenzij voor strikt persoonlijke en niet-commerciŽle doeleinden. Uiteraard is het ook verboden de documentatie te verspreiden, over te dragen of te verkopen.
Deze disclaimer kan op regelmatige tijdstippen aangepast worden.

Verwerking van persoonsgegevens: De persoonsgegevens die door u worden ingebracht of geregistreerd wanneer u de website van Zakenkantoor V&C bvba bezoekt kunnen door Zakenkantoor V&C bvba of door de verwerkers die zij daarvoor heeft aangesteld, worden opgeslagen in ťťn of meerdere geautomatiseerd gegevensbestanden. De verantwoordelijke voor de verwerking van de gegevens is Zakenkantoor V&C bvba, Mechelsesteenweg 307 te 2860 Sint-Katelijne-Waver.

Zakenkantoor V&C bvba zal erop toezien dat elke gegevensverwerking gebeurt in overeenstemming met de geldende wettelijke en reglementaire regels met betrekking tot de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van natuurlijke, in het bijzonder de Wet van 8 december 1992 en de uitvoeringsbesluiten van deze wet en enige andere van toepassing zijn de nationale of internationale wet of bepaling op het vlak van gegevensbescherming.

Door de website van Zakenkantoor V&C bvba te bezoeken en te consulteren, verklaart u kennis te hebben genomen van deze Privacywaarborgen en verleent u Zakenkantoor V&C bvba de toestemming om de door u via de website meegedeelde persoonsgegevens te verwerken in overeenstemming met de bepalingen die hieronder zijn uiteengezet.

Doeleinden van de verwerking en garanties: Uw persoonsgegevens worden in de eerste plaats verwerkt om uw aanvragen of verzoeken te behandelen. Indien u cliŽnt bent van Zakenkantoor V&C bvba kunnen uw persoonsgegevens tevens worden verwerkt met het oog op het beheer en de uitvoering van de overeenkomsten die u met Zakenkantoor V&C bvba heeft gesloten en alle diensten verbonden aan de cliŽntenrelatie zoals distributie en beheer van verzekeringsovereenkomsten en schadebeheer. Daarnaast kan Zakenkantoor V&C bvba uw persoonsgegevens gebruiken voor interne informatiedoeleinden, zoals het bijhouden van gegevens en historieken van vroegere overeenkomsten of reeds uitgevoerde transacties. Zakenkantoor V&C bvba kan uw persoonsgegevens ook verwerken voor controledoeleinden, zoals het opsporen en/of gepast behandelen en / of voorkomen van onregelmatigheden en frauduleuze handelingen. Bovendien kan Zakenkantoor V&C bvba uw persoonsgegevens gebruiken voor marketingdoeleinden, bijvoorbeeld om u te informeren, ook via e-mail over andere producten en diensten die zij aanbiedt, alsook over speciale acties, promoties en evenementen die zij organiseert.

Wijziging en kennisgeving: Zakenkantoor V&C bvba behoudt zich het recht voor deze Privacywaarborgen ten allen tijde aan te passen. In dat geval zal het u daarvan tijdig in kennis stellen via een bericht op zijn website of via e-mail.

Voor meer inlichtingen en een persoonlijk gesprek, kunt u steeds terecht bij Zakenkantoor V&C, Mechelsesteenweg 307, 2860 Sint-Katelijne-Waver.

 

 

 

 

 Webmaster: www.becomp.be 2014 ē Disclaimer